Blogger templates

Pages

Search

Monday, February 1, 2016

အိပ္ရီးပ်က္ရေရ အေၾကာင္း


ႏွစ္ဖက္ကန္းပုဏၰား
ပ်ဴရူးရို ့ၾကားမွာ
ျမီစာပင္ျဖစ္နိန္ရစြာက
ရခိုင္သမိုင္း……၊


သူခိုး အညွက္ဆိုး
အသားထဲကေလာက္
ကြ်န္သေဘာက္နန္ ့
ေဖာက္ျပန္သူရို ့မ်ားေရ ေခတ္မွာ
ခြီးေဟာင္တိုင္းေလ့ ထၾကည့္နီရေရ……။ ။ ။


 ေျမာက္ဦးကဘီလူး

Saturday, January 22, 2011

ခ်ီးထက္ပင္လည္း ရြံဖို ့ေကာင္းပါေရကား

ရခိုင္ပိုင္ မရြီးတတ္ေတ ရခိုင္အသင္း
ရခိုင္ပိုင္ မရြီးတတ္ေတ ရခိုင္သတင္းစာ
ရခိုင္ပိုင္ မရြီးတတ္ေတ ရခိုင္သတင္းဌါန
ရခိုင္ပိုင္ မရြီးတတ္ေတ ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးပါတီ
ရခိုင္ပိုင္ မရြီးတတ္ေတ ရခိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ ့
ရခိုင္ပိုင္ မရြီးတတ္ေတ ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးသမား
ရခိုင္ပိုင္ မရြီးတတ္ေတ ရခိုင္ေတာ္လွန္ေရးသမား
ရခိုင္ပိုင္ မရြီးတတ္ေတ ရခိုင္ေက်ာင္းသား
ခ်ီးထက္ပင္လည္း ရြံဖို ့ေကာင္းပါေရကား...။

ကိုယ့္စာကို ကိုယ္မသိ
ကိုယ့္ဇာတိကို ကိုယ္မျမင္
ကိုယ့္ရင္ဘတ္ထဲကအသံ ကိုယ္မနာခံ
ကိုယ့္ႏွလုံးသားထဲကစကား ကိုယ္နားမေထာင္
မင္းရို ့ပိုင္အေကာင္တိကို ခြီးေတာင္ေလးစားဖို႔မဟုတ္...။

လြတ္လပ္ေရး လြတ္လပ္ေရး
ဖင္ျပဲေအာင္ေအာ္
ညီညြတ္ေရး ညီညြတ္ေရး
ဖင္ကခ်ီးထြက္ေအာင္ေအာ္
ရခိုင္သားက ရခိုင္စာကိုမရြီးေရ ကာလပတ္လုံး
လြတ္လပ္ေရး ညီညြတ္ေရး
တခုအေရးလည္း ျဖစ္လာဖို႔မဟုတ္...။


(ေျမာက္ဦးကဘီလူး)

Tuesday, November 9, 2010

ေနာက္ဆုံးရာစု (The Last Century)

နိဒါန္း

ေဒကမၻာျမီထက္မွာ ရခိုင္ရို ့အျဖစ္ဆိုးက တခုပိုင္ေလ့ ၾကည့္လို ့မလွ။ ျမင္လီရာ အရပ္မ်က္ႏွာတိုင္းမွာ ဒုကၡတိနန္ ့ လူလုံးမလွ။ စိတ္ဓါတ္တိ ညွိဳးႏြမ္းနိန္ရ။ အရာရာတိုင္းမွာ ေအာက္က်ေနာက္က်။ ကယ္သူမဟိ ကူဖို ့လူမဟိ။ အပူသည္တိဘ၀ဆိုးနန္ ့ လူျဖစ္လာရျခင္းေရ ငရဲက် ဖို ့သက္သက္ပိုင္ျဖစ္နိန္ရေရ။ ယင္းအတြက္နန္ ့ အဂုလက္ဟိ ရခိုင္ျပည္ကို အတိုခ်ဴပ္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုပီးရဖို ့ဆိုေက ကမၻာျမီထက္ငရဲေခ်တခု (A hell on earth) ျဖစ္နိန္ရေရပိုင္ ရခိုင္လူထုကေလ့ ငရဲသားတိ ျဖစ္နိန္ရေရ။

အဂုပိုင္အေျခအေနဆိုးေအာက္မွာ ရခိုင္ရို ့အတြက္ ကုသိုလ္မဟိေရပိုင္ နိဗၼာန္ေလ့မဟိ။ မလြတ္လပ္ေတ လူမ်ိဳး (၀ါ) ကြ်န္ျဖစ္နိန္ရေရ လူမ်ိဳးအတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရနိဗၼာန္ ဆိုစြာမဟိ။ တရားမွ်တျခင္း၊ ေကာင္းမွဳလုပ္လို ့ရလာေရ ကုသိုလ္၊
လူ ့ဂုဏ္သိကၡာ သီလကိုယ္က်င့္တရားတိေလ့ ကြ်န္ဘ၀မွာ ခံစားစံစားက်င့္ၾကံရပိုင္ခြင့္ မဟိ။ ကြ်န္ျဖစ္ျခင္းေရ လူသားျဖစ္ျခင္း၏နိဂုံးအဆုံးသတ္ပင္ ျဖစ္ေတ။ ကြ်န္ျဖစ္နိန္ရျခင္းေရ လူစင္စစ္က စက္ရုပ္ဘ၀ကို အေျပာင္းခံရျခင္းပင္ ျဖစ္ေတ။ စက္ရုပ္တိမွာ ခံစားခ်က္၊ အနာဂတ္ဆိုစြာ မဟိ။ သံပတ္အပီးခံထားရေရအတိုင္း လွဳပ္ယွားပီးရေရ။ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ပီးရေရ။

ဗမာတိရခိုင္ျပည္ကို ဒျမ၀င္တိုက္ပနာ နယ္ခ်ဲ ့က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္လိုက္ေတအတြက္ ရခိုင္ရို ့၏ လူသားဆန္မွဳ၊ လူပီသမွဳ၊
လူ ့သဘာ၀၊ လူ ့စရိုက္လကၡဏာတိ အားလုံးေပ်ာက္ဆုံးလားခရေရ။ အဖ်က္ခံလားခရေရ။ လူ ့ ေဘာင္၏ အသက္သြီးေၾကာ ရီေသာက္ျမစ္ျဖစ္ေတ စာပီကို ဗမာက ဖ်က္လိုက္ျခင္းေရ ရခိုင္ရို ့ဦးေႏွာဏ္ကို စနစ္တက်ဖ်က္ဆီးလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေတ။ ၁၈ ရာစုအကုန္ေလာက္ကပင္ ရခိုင္တိ ဗမာကြ်န္ျဖစ္လာျခင္းေရ အဂုဆိုေက ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာစုထဲကို ၀င္ပါလတ္ဗ်ာယ္။ ေအအတိုင္းရာ ရွိဆက္ျပီးေကလားနိန္လီဖို ့ဆိုေက ေဒႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာစုအကုန္မွာ ရခိုင္ဆိုေရ လူမ်ိဳးကို ေဒကမၻာ့ျမီျပင္ထက္မွာ ရွာလို ့တြိႏိုင္လီဖို ့မဟုတ္ဗ်ာယ္။ ယင္းအတြက္နန္ ့ ေဒႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာစုစြာ ရခိုင္ျပည္နန္ ့ရခိုင္လူမ်ိဳး လြတ္ေျမာက္ဖို ့ ေနာက္ဆုံးရာစု (The Last Century) ပင္ ျဖစ္ေတ။


ရခိုင္လြတ္ေျမာက္ေရးလွဳပ္ယွားမွဳသမိုင္းအတိုခ်ဴပ္

ဗမာကိုလိုနီကြ်န္ဘ၀က လြတ္ေျမာက္ဖို ့ ရခိုင္သားတိ ေခတ္အဆက္ဆက္ ၾကိဳးစားခကတ္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ိဳး မ်ိဳးေပ်ာက္မ်ိဳးမတုံးလားရေအာင္ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနန္ ့ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္လာခကတ္ေတ။ ေယေကေလ့ ေအနိန္ ့ထက္ထိ မလြတ္လပ္သိမ့္။ ေအနိန္ ့ထက္ထိ ကိုယ့္လူမ်ိဳးကို ထထိရေရာက္ ကာကြယ္မေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္သိမ့္။ အျပင္က ဗမာတိ၏ဂုတ္သြီးစုပ္ႏွိပ္စက္ကိုလိုနီလုပ္ျခင္းအားက ျပင္းအားၾကီးလြန္းေရအတြက္ ရခိုင္ျပည္နန္ ့ရခိုင့္လူ ့ေဘာင္ တရက္ထက္တရက္ ပိုလို ့လုံးပါးပါးပါလတ္ေတ။

ေခတ္တိုင္းရာစုတိုင္းမွာ ရခိုင္သားတိေရ ဗမာကိုလိုနီဒျမစစ္ရာဇ၀တ္ေကာင္တိကို ရေရလက္နက္ကိုင္ပနာ ေတာ္လွန္ခကတ္ေတ။ ႏိုင္ငံေရးအေတြးအေခၚအမ်ိဳးမ်ိဳး အယူအဆ၀ါဒအဖုံဖုံနန္ ့ အန္တုခကတ္ေတ။ ေယေကေလ့ ထိေရာက္ေတ တုံ ့ျပန္မွဳက မျဖစ္လာသိမ့္။ ေမွ်ာ္မွန္းေရအေျပာင္းအလဲတိေလ့ မျဖစ္လာသိမ့္။

အဂုႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာစုထဲကို ၀င္ပါလတ္ဗ်ာယ္။ ကမၻာၾကီးက ကမၻာပိုဆန္ပနာ လူတိကလူပိုပီသပါလတ္ေတ
ေဒနိန္ ့ေခတ္အိုင္တီနည္းပညာေတာ္လွန္ေရးလွိဳင္းနန္ ့ ကမၻာ့ရြာေခ်ထဲမွာ ရခိုင္တိဇာလုပ္ကတ္ဖို ့လဲ ဆိုေရ မိန္းခြန္းက ထြတ္က်ပါလတ္ေတ။ ငါရို ့တိလြတ္ေျမာက္ေအာင္ ဇာပိုင္လုပ္ကတ္ဖို ့လဲ။ ဇာႏိုင္ငံေရးအေျဖက ငါရို ့တိလြတ္ေျမာက္ေအာင္ လမ္းျပပီးႏိုင္ဖို ့လဲ။ ဇာႏိုင္ငံေရးအေတြးအေခၚက ငါရို ့တိဘ၀နန္ ့အနာဂတ္ကို ျပန္ရလာေအာင္ စြမ္းေဆာင္ပီးႏိုင္ဖို ့လဲ။ ေအမိန္းခြန္းတိကို မိန္းပနာ အေျဖရွာဖို ့ ငါရို ့ပိုင္ေရ ဦးေႏွာဏ္ကို အလုပ္ပီးဖို ့အခ်ိန္ကာလတခုကို ေရာက္ပါလတ္ေတ။

ေနာက္ဆုံးရာစုအတြက္ ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးအေတြးအေခၚ

သန္းခ်ီေရရခိုင္သားတိကို သတ္ပနာ ဗမာတိက ရခိုင္နန္ ့ဗမာၾကားက ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡ၏တန္ဖိုးကို သတ္မွတ္လိုက္ေတ။ အခ်ဴပ္အျခာအာဏာ၊ လြတ္လပ္ေရးနန္ ့ ရခိုင္ရို ့ဘ၀အနာဂတ္ကို ျပန္လိုခ်င္ေက ေဒတန္ဖိုးကို ပီးရဖို ့။ ဗမာက ႏိုင္ငံေရးအာဏာကို လိုခ်င္ေက တိုက္ယူလို ့ေျပာထားေရ။ ဗမာက ရခိုင္ျပည္ကိုရဖို ့ ရခိုင္သားတိကို က်ဴပင္ခြတ္ က်ဴငုတ္ေခ်ေတာင္ မက်န္စီေက့ဆိုေရ ေပၚလစီ နန္ ့မ်ိဳးျပဳန္းေအာင္ သတ္ျပီးေက ယူခကတ္ေတ။ ယင္းအတြက္နန္ ့ ရခိုင္သားက ရခိုင္ျပည္ကို ျပန္လိုခ်င္ေက တရားမွ်တလြတ္လပ္ျငိမ္းခ်မ္းေခတ္မွီတိုးတက္ပနာ ကမၻာရြာမွာ လူရာ၀င္ေရ ရခိုင္ျပည္သစ္ထူေထာင္ခ်င္ေက ဗမာတိနားလည္ေရ ဘာသာစကားကို သုံးပနာ တိုက္ယူမွရာ ရႏိုင္ဖို ့။ ငါးပါးသီလ ရွစ္ပါးသီလ နိဗၼာန္ေရာက္ေၾကာင္းတရားတိ ေဟာပနာ ဗမာဘားက ရခိုင္ျပည္ကို လားေတာင္းလို ့ရဖို ့မဟုတ္။ ဗမာတိ အကြန္ေဆာင္ပနာ အခ်ိန္ျဖဳန္းနိန္ေရ ရီေပၚဆီႏိုင္ငံေရးစီးေၾကာင္းထဲမွာ ေမွ်ာပါပနာ ဒီမိုကေရစီ လူ ့အခြင့္အေရးလို ့ လားေအာ္နိန္ေက ရခိုင္သားစြာ အႏွစ္သာရမဟိ လူတိေျမွာက္ပီးတိုင္းကေရ ေမ်ာက္ဘ၀ကို ေရာက္လားႏိုင္ေရ။

It is double pleasure to deceive the deceivers လို ့ ႏိုင္ငံေရးအေတြးအေခၚပညာသွ်င္ မာခီဗဲလီ က ေျပာခေရ။ ယင္းအတြက္နန္ ့ လူစိတ္ေပ်ာက္နိန္ေရဗမာဒျမမုဒိမ္းေကာင္တိကို ရေရလက္နက္နန္ ့ဆုံးမအျပစ္ပီးျခင္းေရ ျမင့္ျမတ္ေတအလုပ္ပင္ျဖစ္ေတ။ ဒျမကို ဒျမတိုက္လို ့ အျပစ္မျဖစ္။ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ရာေက်ာ္ ကြ်န္ဘ၀မွာ ရခိုင္သားသန္းနန္ ့ခ်ီပနာ အသတ္ခံရျပီးေက ဗမာတိတေယာက္စႏွစ္ေယာက္စေခ်ေတာင္ ရခိုင္ဘားမွာ အသတ္မခံရျခင္းေရ ရခိုင္သားတိမွာ သတၱိမဟိ တခုစြမ္းအားေလ့မဟိ ကမၻာေလာက္ညံ့ေရ ဆိုစြာကို ေဖာ္ျပနိန္ေရ။ ေဒခ်င့္ကို ေျပာင္းျပန္လွန္ႏိုင္ခါမွရာ ရခိုင္ရို ့လိုခ်င္နိန္ေရ အားသစ္အင္သစ္နန္ ့အသက္ျပန္၀င္လာေရ ရခိုင္ျပည္သစ္ (A revitalized Arakan) ကို ထူေထာင္လို ့ရလာႏိုင္ဖို ့။

ရခိုင္ရို ့အတြက္ သီေရးရွင္ေရးျဖစ္နိန္ေရ ေဒႏွစ္ဆယ့္တစ္ေနာက္ဆုံးရာစုအတြက္ ရခိုင္ရို ့ႏိုင္ငံေရးအေတြးအေခၚ (၀ါ) ရခိုင္သားတိုင္းလက္ကိုင္က်င့္သုံးသင့္ေရ အယူအဆက ဇာခ်င့္ျဖစ္သင့္လဲ။ မ်ိဳးဆက္သစ္ရခိုင္သမ ရခိုင္သားေခ်တိုင္းမွာ အေျဖကိုယ္စီေတာ့ ဟိကတ္ဖို ့လို ့ ထင္ေရ။

ငါ့မွာကေတာ့ေက ရခိုင္ျပည္သစ္ကို ထူေထာင္လာကတ္ဖို ့ မ်ိဳးဆက္သစ္တိအတြက္ စကားငါးခြန္းလက္ေဆာင္ ဟိေရ။ ယင္းခ်င့္တိက

(1) Respect for yourself
(2) Love for yourself
(3) Think for yourself
(4) Believe for yourself
(5) Free for yourself or an unconditional freedom over yourself

(၁) မိမိကိုယ္ကို ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳပါ။
လူစြာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အယင္ဆုံးေလးစားရေရ။ ကိုယ့္သိကၡာကို မိမိကိုယ္တိုင္ အသိအမွတ္ျပဳရေရ။ မိမိကိုယ္ကို တန္ဖိုးမထားမေလးစားေရ လူစြာ တျခားလူတိကိုေလ့ မေလးစားေရပိုင္ တျခားလူတိကေလ့ ယင္းသူ ့ကို အသိအမွတ္ျပဳ
ဖို ့မဟုတ္။

(၂) မိမိကိုယ္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးပါ။
လူစြာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အယင္ဆုံးခ်စ္တတ္ရေရ။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို မခ်စ္ေတလူစြာ တျခားလူတိကိုေလ့ မခ်စ္တတ္မစာနာတတ္ နားမလည္တတ္ေတပိုင္ လူတိကေလ့ ယင္းသူ ့ကို ခ်စ္လာဖို ့မဟုတ္။ ျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထားလာဖို ့မဟုတ္။

(၃) မိမိကိုယ္ကို စိုင္းစားေတြးေခၚပါ။
Don't just repeat what other people say, but use your own reason to develop a judgement. တျခားလူတိေျပာစြာကို ထပ္မေျပာေက့။ ကိုယ္ပိုင္ဆင္ျခင္ဥာဏ္သုံးသပ္မွဳနန္ ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ေအာင္လုပ္ပါ။ Forget all existing knowledge, trust only your own reason- the only certainty you have got. ဟိျပီးသား လူမ်ားတိစိုင္းစားထားျပီးသား အေတြးအေခၚအယူအဆတိကို မိန္ ့ပစ္လိုက္။ အေတြးအေခၚေဟာင္းတိမွာ ေဒေခတ္ကာလနန္ ့အသုံးမတည့္စြာတိ အမ်ားၾကီးပါနိန္ေရ။ ကိုယ့္မွာဟိေရ အေသခ်ာဆုံး ကိုယ္ပိုင္ဆင္ျခင္ဥာဏ္ကို ယုံျခင္းက အေကာင္းဆုံးပင္ ျဖစ္ေတ။

(၄) မိမိကိုယ္ကို ယုံၾကည္ပါ။ (ဗုဒၶဘုရားက ေျပာခေရ မိမိကိုယ္သာ ကိုးကြယ္ရာ- ေအခ်င့္က ဘာသာေရးအေတြးအေခၚ)
အဂု ေအနိန္ရာမွာ ေျပာခ်င္ေရ မိမိကိုယ္ကို ယုံၾကည္ပါ ဆိုေရ ေတြးေခၚမွဳက ႏိုင္ငံေရးေတာ္လွန္ေရးအတြက္။ လူစြာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အယင္ဆုံးယုံၾကည္ရေရ။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယုံၾကည္ခါမွရာ တျခားလူတိကို ယုံပါလတ္ေတ။ ယင္းအတြက္နန္ ့ တျခားလူတိကေလ့ အျပန္အလွန္ယုံေရ။ ငါလုပ္ေက ျဖစ္ေတ ဆိုေရ ယုံၾကည္မွဳမ်ိဳး ဟိပါ။

(၅) မိမိကိုယ္ကို လြတ္ေျမာက္စီပါ။
လြတ္လပ္ေတ တိုင္းျပည္ႏိုင္ငံဆိုစြာ လြတ္လပ္ေတလူတိနန္ ့ဖြဲ ့စည္းထူေထာင္ထားျခင္းပင္ ျဖစ္ေတ။ ရခိုင္ျပည္လြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္သား ရခိုင္သမ တစ္ဦးခ်င္း တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ အယင္ဆုံးလြတ္လပ္ေအာင္ ကိုယ့္ျခီေထာက္မွာ ကိုယ္ရပ္ႏိုင္ေအာင္ မိမိကိုယ္ကို လြတ္ေျမာက္ေအာင္ လုပ္ရဖို ့။
ရခိုင္သားတိမွာ ဟိနိန္ေရ ဗမာကစနစ္တက်မွိဳင္းတိုက္ထားေရ အက်င့္ဆိုးေခ်တခု ရခိုင္သားတစ္ေယာက္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ပညာေရးအရ အေတြးအေခၚအရ စီးပြါးေရးအရ ၾကိဳးစားအားထုတ္လုပ္ေဆာင္ေက အထက္ကိုတက္ဖို ့ အားထုတ္ေက မနာလိုၾကီးက်ပနာ၀ိုင္းပနာဆြဲခ်ကတ္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေတ။

မင္းေလာင္းမရွာေက့။ ေဂါင္းေဆာင္မေမွ်ာ္ေက့။ မိမိကိုယ္ကို မင္းျဖစ္ေအာင္ ရခိုင္ျပည္သစ္ကိုထူေထာင္ႏိုင္ေရ အမ်ိဳးသားေဂါင္းေဆာင္ျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားပါ။ ရခိုင္ျပည္စြာ ငရဲျပည္ပိုင္ေမွာင္ၾကီးက်နိန္ေအာင္ ဗမာက လုပ္ထားေရ။ စက္ရုံအလုပ္ရုံလူမွဳတက္လမ္း စီးပြါးေရးအခြင့္အလမ္း တခုေခ်ေလ့ ရခိုင္ျပည္မွာ မဟိ။ ဗမာပေဒသရာဇ္ကိုလိုနီစစ္၀ါဒီတိ စနစ္တက်ႏွိပ္စက္နိန္လို ့ ရခိုင္ျပည္က ေသာင္းနန္ ့သိန္းနန္ ့ခ်ီေရ ရခိုင္သားတိ ျပည္ပတိုင္းျပည္တိကို
ထြက္ျပီးလာနိန္ကတ္ရေရ။
တိုးတက္ေတ အေနာက္တိုင္းကႏိုင္ငံတိကို ေရာက္လာကတ္ေတ အခ်ိန္မွာေလ့ မိမိ၏မြီးရာပါ အခြင့္အေရးျဖစ္ေတ မိမိကိုယ္ကို လြတ္ေျမာက္ေအာင္ တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္တိစြာ အတားအဆီးအေႏွာင့္အယွက္တိနန္ ့ၾကဳံတြိနိန္ကတ္ရေရ။ တျခားလူတိေတာ့ မဟုတ္။ ရခိုင္ထဲက ရခိုင္တိ။ အယင္ေရာက္နိန္ေရ ေတာင္းဆိုးတိ။ ေအသူရို ့အေတြးအေခၚက ကမၻာဆိုေရ နာေမတပ္ပနာ တေယာက္ဘားက ငါးေဒၚလာစီေကာက္ျပီးေက လူမွဳေရးအဖြဲ ့ ဖြဲ ့ပနာ ရခိုင္သားေခ်တိကို ထိန္းခ်ဴပ္ထားလိုက္ေတ။ ရခိုင္သားက ရခိုင္သားကို ရုန္းလို ့ရြံ ့လို ့လလြတ္လလပ္လားလို ့မရေအာင္ အခ်င္းခ်င္းက်စ္ထားလိုက္ေတ။ ဆရာၾကီး ပညာတတ္ၾကီးဆိုေရ အရွိန္အ၀ါနန္ ့ ရခိုင္သားေခ်တိ ဦးေႏွာဏ္ကို ေဖာက္စားလိုက္ေတ။ အက်ိဳးရလဒ္က ရြက္ႏုေခ်တိ အညြန္ ့တလူလူတက္ဖို ့မရပဲ ေတာင္းဆိုးအခ်ဴပ္ခံလိုက္ရျခင္းပင္ ျဖစ္ေတ။ ငါးေဒၚလာစီထည့္ျပီးေက စတိတ္မန္ ့တိထုတ္ပနာ ဖုန္းကြန္ဖရင့္တိလုပ္နိန္ကတ္ျခင္းကိုပင္ မဟာၾကီးက်ယ္ေရ အလုပ္
လို ့ထင္လားကတ္ပနာ ယုံၾကည္ျခင္းအမွားနန္ ့လမ္းမွားထက္မွာ လားနိန္ကတ္ေတ။ ငါးေဒၚလာစိတ္ဓါတ္ (၀ါ) မဆမအေတြးအေခၚနန္ ့ တခုလူ ့ေဘာင္ကိုေလ့ ထူေထာင္လို ့မရ။ ေအထက္ၾကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္က်ယ္ျပန္ ့ေရ အေတြးအေခၚအျမင္သစ္တိ လိုေရ။
ၾကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ေတ အေတြးအေခၚတိရလာဖို ့ မိမိကိုယ္ကို လြတ္ေျမာက္ေအာင္ အယင္လုပ္ရဖို ့။ အေမရိကေရာက္ေက အေမရိကန္က အေကာင္းဆုံးတကၠသိုလ္တိမွာ တက္ႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားရဖို ့။ စီးပြါးေရးအားသန္ေက သန္းၾကြယ္သူေဌးျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ရဖို ့။ အဂၤလိပ္စကားေျပာေရ တိုင္းျပည္ကို ေရာက္ျပီးေက အဂၤလိပ္စကား တလုံးေခ်ေတာင္မတတ္ဆိုေက နတ္ျပည္ေရာက္ျပီးေက နတ္ျပည္အေၾကာင္းကို မသိမေလ့လာ မစူးစမ္းျခင္းေရ လမ္းမွန္ထက္မွာ လားနိန္ျခင္း မဟုတ္လို ့ေျပာရဖို ့။
ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ဖို ့ သြီးစစ္ေတ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ခ်င္ေက ရခိုင္သားရခိုင္သမတိုင္း မိမိကိုယ္ကို အယင္ဆုံးေတာ္လွန္ရဖို ့။ အသြင္ေျပာင္းရဖို ့။ Transform လုပ္ရဖို ့။ လြန္ခေရ ဆယ္ႏွစ္ေလာက္ေလ့ ေဒအက်င့္စရိုက္ (အခ်င္းခ်င္း အျခင္းေျပာဖို ့။ ရခိုင္အခ်င္းခ်င္းတေယာက္ကိုတေယာက္ အျပစ္တင္ႏွိမ္ခ်ေ၀ဖန္ဖို ့။) အဂုေလ့ ေဒအက်င့္စရိုက္ ဆိုေက ငါရို ့ရခိုင္သားတိစြာ ဗမာကြ်န္ျဖစ္ဖို ့ ေဒကမၻာျမီထက္မွာ မြီးပါလတ္ကတ္ေတလို ့ရာ သုံးသပ္ရဖို ့ပိုင္ ျဖစ္ပါလတ္ဖို ့ေဒ။

မာရာယုစိတ္ဓါတ္နန္ ့နိဂုံး

မာရာယုမဟိခေက ရခိုင္ျပည္ေလ့မဟိေရပိုင္ ရခိုင္လူမ်ိဳးေလ့ ဟိလာဖို ့မဟုတ္။ ယင္းအခ်ိန္ ယင္းကာလက မာရာယုလက္ထဲမွာ ဓါးေခ်တေခ်ာင္းရာ ဟိလီဖို ့။ ေယေကေလ့ ငါဦးေဆာင္ပနာတိုင္းသစ္ျပည္သစ္ထူေထာင္လားဖို ့ ဆိုေရ စိတ္ဓါတ္က အျပည့္ဟိနိန္လီဖို ့စြာ ေသခ်ာေရ။ ယင္းကာလက ရခိုင္ျပည္စြာ ေတာၾကီးမ်က္မည္း။ ယျပီးေက လူသားစားေရ အရိုင္းအစိုင္းေကာင္တိကေလ့ မာရာယုကို သတ္ဖို ့ေစာင့္နိန္ေရ။ ေအပိုင္ ရန္တိအားလုံးကို ရွင္းပနာ ပထမဓည၀တီကို ထူေထာင္ႏိုင္ခေရ ရခိုင္သားအားလုံး၏အဖ မာရာယုနန္ ့ မာရာယုစိတ္ဓါတ္ကို ငါရို ့တိအတုယူသင့္ေရ။

ယင္းအတြက္နန္ ့ ေဒစာကိုဖတ္လိုက္ေတ မ်ိဳးဆက္သစ္တိ ေအနိန္ ့ကပင္ စပနာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားေဂါင္းေဆာင္တိ ျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ယူပါ။ ေနာင္တခ်ိန္မွာ ရခိုင္သားတိက ရုပ္ထု ထုပနာ ဂုဏ္ျပဳလာဖို ့ ရခိုင္သားတိုင္း၏အိမ္မွာ ဓါတ္ပုံခ်ိတ္ဆြဲထားလာဖို ့ ေဂါင္းေဆာင္တိျဖစ္လာေအာင္ ေဒနိန္ ့ကာလ ရခိုင္သားေခ်တိ ၾကိဳးစားဖို ့လိုအပ္ေတ။ ရခိုင္ဆိုေရ လူမ်ိဳးတမ်ိဳး ဗမာပေဒသရာဇ္ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ ့ဒျမစစ္၀ါဒီတိ လက္ထဲမွာ မ်ိဳးမတုံးလားစီဖို ့ ရခိုင္မ်ိဳးဆက္သစ္ေခ်တိ အရာရာကို စြန္ ့လႊတ္ပနာ တိုက္ပြဲ၀င္လားကတ္ရဖို ့ တာ၀န္က ပက္ခုံးထက္ကို က်ပါလတ္ေတ။ ေဒ ႏွစ္ဆယ့္တစ္ေနာက္ဆုံးရာစုမွာ ရခိုင္ျပည္
နန္ ့ရခိုင္လူမ်ိဳး လြတ္ေျမာက္ရဖို ့ ဆိုေရ သံဓိဌါန္ကို ခ်ပနာ အားသစ္အေတြးအေခၚသစ္ နည္းလမ္းသစ္ ပုံစံသစ္နန္ ့ သြီးစစ္ေတေတာ္လွန္ေရးကို ေဖာ္ေဆာင္လားကတ္ရပါဖို ့။

Sunday, August 8, 2010

လူ ့ေဘာင္ေျပာင္းလဲမွဳပုံစံႏွစ္ခုနန္ ့ ရခိုင္ရို ့အတြက္အေျဖ

ရခိုင္သားက ရခိုင္သားဘားကိုလိပ္မူပနာ ပို ့ေရစာတိကို ရြီးထားစြာက ဗမာေအာက္သားခြီးစာျဖစ္နိန္ေရ။
ရခိုင္သားက ရခိုင္သားဘားကို ရြီးပနာပို ့ေရ အီးေမးလ္တိကို ရြီးထားစြာက ဗမာခြီးတိစာ ျဖစ္နိန္ေရ။
ရခိုင္သားက ရခိုင္သားတိဖတ္ဖို ့ ထုတ္၀ီေရ သတင္းစာကို ရြီးထားစြာစာကေလ့ ဗမာခြီးစာ ျဖစ္နိန္ေရ။
ရခိုင္သားက ရခိုင္သားတိဖတ္ဖို ့ ဖြင့္ထားေရ သတင္း၀ပ္ဆိုက္စာမ်က္ႏွာတိကိုေလ့ ဗမာခြီးစာနန္ ့ရြီးထားေရ။
ရခိုင္သားက ရခိုင္သားကို မနာလိုလို ့တိုင္ေရစာကို ရြီးထားစြာကေလ့ ဗမာခြီးစာ ျဖစ္နိန္ေရ။
ေအပိုင္ ကိုယ့္ထမင္းကိုကိုယ္စားျပီးေက ကိုယ့္ဆီပုလင္းနန္ ့ကိုယ့္ဖင္ကိုဆြတ္ပနာ လားခံေရ ဖင္ခံ၀ါဒထြန္းကားနိန္ေရကာလပတ္လုံး ရခိုင္လူမ်ိဳးစြာ ကမၻာ့ျမီျပင္ထက္မွာ လြတ္လပ္တိုးတက္
ဖြံ ့ျဖိဳးေခတ္မွီအသိဥာဏ္ျပည့္၀ယိုင္ေက်းေရ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးတခါေခ်ေလ့ ျဖစ္လာလီဖို ့မဟုတ္။

ကိုယ့္ႏွာေခါင္းနန္ ့အသက္ရွူခ်င္ေရစိတ္ဓါတ္မဟိ၊ ကိုယ့္ျခီေထာက္မွာကိုယ္ရပ္ပနာ လား၀ံ့ေရ သတၱိမဟိ၊ ကိုယ့္စာကို ကိုယ္မရြီးေရ တန္ဖိုးမထားေရ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးစြာ ကမၻာ့ရြာမွာ၀င္ဆန္ ့ေရ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး တခါေခ်ေလ့ျဖစ္လာလီဖို ့မဟုတ္။

ကိုယ့္စာနန္ ့ရာ သြီးစစ္ခိုင္ခန္ ့ေရရွည္လားႏိုင္ေရ ညီညြတ္ေရးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရ။ ကိုယ္ပိုင္စာပီမဟိေက ညီညြတ္ေရးဆိုေရ စကားလုံးကို ဖင္ျပဲေအာင္တသက္လုံးေအာ္ တခါေခ်ေလ့ျဖစ္လာလီဖို ့မဟုတ္။

ကမၻာ့တိုင္းျပည္ႏိုင္ငံတိမွာ ဦးေဆာင္ျခင္းတာ၀န္တိကိုယူပနာ အလုပ္လုပ္နိန္ကတ္ေတ ႏိုင္ငံေရးသမားေဂါင္းေဆာင္တိမွာ ဖင္ခံစိတ္ဓါတ္တိမဟိကတ္။ ဖင္ခံ၀ါဒဟိေရ လူတိေလ့ ေဂါင္းေဆာင္မျဖစ္ကတ္။ ဇာျဖစ္လို ့လဲဆိုေက ဖင္ခံတိကို လူတိကမၾကိဳက္ မေထာက္ခံလို ့ပင္ျဖစ္ေတ။

၂၀၀၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္နိန္ ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံကို ဘင္လာဒင္ရို ့၀င္တိုက္လိုက္ေတေနာက္ပိုင္း အိမ္ျဖဴေတာ္မွာလုပ္ေတအစည္းအေ၀းမွာ သမၼတဘုရွ္က " I don't care what the international lawyers say. We're going to kick some ass!". လို ့ ေျပာလိုက္ေတ။ ေဂါင္းေဆာင္တိမွာ ဖင္ႏွက္၀ံ့ေရ သတၱိဟိေၾကာင္းကို ျပလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေတ။ ယင္းေနာက္ပိုင္းမွာ အားလုံးသူရို ့သိကတ္ေတအတိုင္း အေမရိကန္တိပဇာ့က ဒီမိုကေရစီနန္ ့
လူ ့အခြင့္အေရးဆိုေရ စကားႏွစ္လုံးကိုေျပာပနာ အာဖဂန္နန္ ့အီရတ္ႏွစ္ႏိုင္ငံကို ဖ်က္ပစ္လိုက္ေတ။ က်ားဖင္ကို လားႏွိဳက္ေတ ကုလားတိအတြက္ အေကာင္းဆုံးလက္ေဆာင္ပီးလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေတ။

အဓိကေျပာခ်င္ေရ ပိြဳင့္က ရခိုင္သား ရခိုင္သမေခ်တိ ေဂါင္းေဆာင္လုပ္ခ်င္ေက ကိုယ့္ရခိုင္ျပည္နန္ ့ရခိုင္လူမ်ိဳးကို လြတ္လပ္ေအာင္လုပ္ခ်င္ေက ဖင္ခံစိတ္ဓါတ္လုံး၀မဟိေအာင္ အရင္ဆုံးလုပ္ရဖို ့။ ဖင္ခံစိတ္ဓါတ္ဟိေရ ရခိုင္သားတိကိုေလ့ တိုက္ဖ်က္ပစ္လိုက္ရဖို ့။ စံရေဖြကစပနာ ေဒနိန္ ့ကာလအထိ ရခိုင္ရို ့လူ ့ေဘာင္မွာ ဖင္ခံတိအမ်ားၾကီးဟိနိန္ေရ။ ေဒပိုင္လူတန္းစားပ်က္ ကိုယ္က်ိဳးရွာ ဖင္ခံတိဟိနိန္လို ့ ဗမာခြီးတိဘားမွာ ရခိုင္ျပည္နန္ ့ရခိုင္လူမ်ိဳး ကြ်န္ျဖစ္နိန္ရျခင္းပင္ျဖစ္ေတ။ မီးမ်ားမီးႏိုင္ ရီမ်ားရီႏိုင္ ဆိုေရ စကားပိုင္ ဖင္ႏွက္၀ံ့ေရလူတိမ်ားလာပနာ ဖင္ခံတိေပ်ာက္လားေအာင္ လုပ္ႏိုင္ခါမွရာ ရခိုင္လူထုလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဗမာခြီးတိကိုေတာ္လွန္ေရး သြီးစစ္ေတအမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးလွဳပ္ယွားမွဳၾကီး ျဖစ္လာႏိုင္ဖို ့။

ကမၻာ့ႏိုင္ငံတိုင္းျပည္လူမ်ိဳးတိ လြတ္ေျမာက္မွဳေတာ္လွန္ေရးသမိုင္းေၾကာင္းတိကို ေလ့လာၾကည့္လိုက္ေက ခ်ဥ္းကပ္မွဳပုံစံႏွစ္ခုကိုတြိရေရ။ တစ္ခုက ေဂါင္းေဆာင္ၾကီးဦးေဆာင္မွဳပုံစံ ျဖစ္ျပီးေက ေနာက္တစ္ခုက စုေပါင္းဦးေဆာင္မွဳပုံစံပင္ ျဖစ္ေတ။

တရုတ္ျပည္သမိုင္းကိုေလ့လာၾကည့္ေက ေဂါင္းေဆာင္ၾကီးဦးေဆာင္မွဳပုံစံကိုတြိရေရ။ အမိန္ ့အာဏာေပၚလစီခ်ေရ အပိုင္းတိအားလုံးကို ေမာ္စီတုန္းကကိုင္ထားပနာ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ခစြာကို တြိရေရ။ ကိုယ္ပိုင္အသိဥာဏ္မဟိ မင္းေလာင္းေမွ်ာ္နိန္ေရလူတိအတြက္ ေအပိုင္ ေဂါင္းေဆာင္ၾကီးဦးေဆာင္မွဳပုံစံနန္ ့ကိုက္ေတ။ ေယေကေလ့ ေအ ေဂါင္းေဆာင္ၾကီးဦးေဆာင္မွဳပုံစံက အာဏာသွ်င္ကို မြီးထုတ္ပီးတတ္ေတ။

အေမရိကန္ရို ့လြတ္ေျမာက္မွဳသမိုင္းကိုေလ့လာၾကည့္ေက စုေပါင္းဦးေဆာင္မွဳပုံစံနန္ ့လားခစြာကို တြိရေရ။လယ္သမားၾကီး ေဂ်ာ့ရွ္၀ါခ်န္တန္ကို ဦးေဆာင္ပနာ တိုက္ခိုင္းေကေလ့ အေတြးအေခၚေပၚလစီမဟာဗ်ဴဟာခ်ေရ တျခားလူတိကေနာက္မွာအမ်ားၾကီးဟိနိန္ခေရ။ ေအပိုင္ စုေပါင္းဦးေဆာင္မွဳပုံစံနန္ ့လားဖို ့ဆိုေက ကိုယ္ပိုင္အသိဥာဏ္ဟိေရ စြမ္းရည္ဟိေရ ႏိုင္ငံေရးအေတြးအေခၚျပည့္ေရ လူတိအမ်ားၾကီးလုိအပ္ေတ။ ေဒ စုေပါင္းဦးေဆာင္မွဳပုံစံက ဒီမိုကေရစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရ ရီခံျမီခံေကာင္းကို ဖန္တီးပီးတတ္ေတ။

၂၁ ရာစု လြတ္လပ္ပြင့္လင္းေရကမၻာ့ရြာမွာ လူျဖစ္နိန္ကတ္ေကေလ့ ဗမာခြီးတိဘားမွာ ကြ်န္ျဖစ္နိန္ကတ္ေတ ရခိုင္သားတိအတြက္ အထက္က ပုံစံႏွစ္ခုထဲက ဇာပုံစံစြာ သင့္ေတာ္ဖို ့လဲ။

ဖင္ခံတိ မင္းေလာင္းေမွ်ာ္နိန္ေရလူတိ ကိုယ္ပိုင္အသိဥာဏ္စိုင္းစားေတြးေခၚမွဳတိမဟိေရ လူတိ ရခိုင္လူ ့ေဘာင္မွာ မ်ားနိန္ေကေတာ့ေက ေဂါင္းေဆာင္ၾကီးဦးေဆာင္မွဳပုံစံက အေကာင္းဆုံးျဖစ္နိန္ဖို ့။ ေယေကေလ့ ရခိုင္သားတိကို ဦးေဆာင္လား
ဖို ့ ေဂါင္းေဆာင္ၾကီးစြာ စာတတ္ PhD ဘြဲ ့ရ ႏိုင္ငံေရးအေတြးအေခၚတိျပည့္၀ရုံနန္ ့မရ၊ ဖဲသာဟိဖို ့ေလ့ လိုအပ္ေတ။
ဇာျဖစ္လို ့လဲဆိုေက ေအနိန္ ့ကာလ ရခိုင္သားအမ်ားစုမွာ ဗမာခြီးတိသြီးစုပ္ထားလို ့ လက္နန္ ့ဖ၀ါးရာ ဟိေရ။ ရုပ္ပိုင္း စိတ္ပိုင္း ႏွစ္ခုစလုံးမဟိကတ္။ ယင္းအတြက္နန္ ့ ရခိုင္ေဂါင္းေဆာင္ၾကီးလုပ္ခ်င္ေရ လူစြာ ေမာ္စီတုန္းပိုင္ အေတြးအေခၚဟိဖို ့လိုအပ္ ေတပိုင္ ဘီးလ္ဂိတ္စ္ပိုင္ ခ်မ္းသာဖို ့ေလ့ လိုအပ္ေတ။ ေယမွရာ ရခိုင္သားကို ဦးေဆာင္လား
လို ့ရဖို ့။ခ်င္းပ်ံေတာ္လွန္ေရးကို ေလ့လာၾကည့္ေက ေဂါင္းေဆာင္ၾကီးဦးေဆာင္မွဳပုံစံနန္ ့လားခစြာကို တြိရေရ။ ယင္းေခတ္က ရခိုင္သားတိစြာ ပေဒသရာဇ္အာဏာသွ်င္ကို မၾကိဳက္လို ့ခ်င္းပ်ံေတာ္လွန္ေရးမေအာင္ျမင္ခ။ ဗမာခြီးတိလက္ထဲကို ရခိုင္ျပည္ျပန္က်လားခရေရ။

ႏိုင္ငံေရးစြာ က်ယ္ျပန္ ့ေရ။ လူတစ္ေယာက္ လူတစ္စု တစ္ဖြဲ ့ တစ္ပါတီ၏အလုပ္မဟုတ္။ လူတိအားလုံး၏အလုပ္။ ယင္းအတြက္နန္ ့ ႏိုင္ငံေရးဆိုစြာ ျဖစ္လာဖို ့ လူတိအားလုံးက ၀ိုင္း၀န္းျပီးေက လုပ္ရေရ။ လူတိအားလုံးပါရေရ။ ေအပိုင္ ႏိုင္ငံေရးသဘာ၀အတိုင္းရာလားကတ္ဖို ့ဆိုေက စုေပါင္းဦးေဆာင္မွဳပုံစံစြာ အေကာင္းဆုံးပင္ ျဖစ္ေတ။ ေယေကလ့ စုေပါင္းဦးေဆာင္မွဳပုံစံနန္ ့လားဖို ့ဆိုေက ရခိုင္သားတိမွာ ကိုယ္ပိုင္အေတြးအေခၚဟိေရ ကိုယ္ပိုင္အသိဥာဏ္ဟိေရ ကိုယ္ပိုင္စြမ္းရည္ဟိေရ လူတိအမ်ားၾကီးလိုအပ္ေတ။ ေဒပိုင္ ႏိုင္ငံေရးျပည့္၀ေရ လူတိေပၚလာဖို ့ ဗမာခြီးစာကိုရြီးပနာ ဖင္ခံ၀ါဒ
နန္ ့အသက္ရွင္နိန္ကတ္ေတ လူတိကို အယင္ဆုံးခြ်တ္ကတ္ရဖို ့။ ဖင္ခံ၀ါဒကို အသီသတ္ပစ္လိုက္ရဖို ့။ ဖင္ခံ၀ါဒကို အႏုနည္း
နန္ ့တိုက္ႏိုင္စြာက စာပီပင္ျဖစ္ေတ။

စာပီမဟိေက ႏိုင္ငံေရးေလ့မဟိ ေတာ္လွန္ေရးေလ့ မဟိ။ စာပီကရာ ႏိုင္ငံေရးေတာ္လွန္ေရးအပင္ေပါက္လာဖို ့
မ်ိဳးစိခ်ပီးႏိုင္ေရ။ စာပီကရာလူ ့ယိုင္ေက်းမွဳကို ဖန္တီးႏိုင္ေရ။

ယင္းအတြက္နန္ ့ ရခိုင္ရို ့စာ ရခိုင့္စာပီစြာ ရခိုင္လူမ်ိဳးလြတ္ေျမာက္ဖို ့အတြက္ ပထမဆုံးအေျဖပင္ ျဖစ္ေတ။


ေျမာက္ဦးကဘီလူး
၆ ၾသဂစ္စ္လ ၂၀၁၀

Wednesday, August 5, 2009

လမ္းသစ္နန္ ့လမ္းေဟာင္းၾကားက ဒြိဟ

လမ္းေဟာင္းကိုစြန္ ့ခြါကတ္ေတခါ လမ္းသစ္မွာ ၾကဳံလာရဖို ့ အခက္အခဲ အတားအဆီး စိန္ေခၚမွဳ အားစမ္းမွဳ ပတ္၀န္းက်င္ကတိုက္ခတ္လာေရ လွိဳင္းဒဏ္လီဒဏ္္တိကို ခံႏိုင္ရည္မဟိေက ဖိအားတြန္းအားတိနန္ ့ရင္ဆိုင္ရပနာ ထိုမေရာက္ေဒမေရာက္ လမ္းေပ်ာက္လားတတ္ေတ။ စိတ္ခြန္အားကို ျပည့္၀ေအာင္လုပ္ထား ရပ္တည္မွဳခိုင္ခိုင္မာမာနန္ ့ မေလ်ာ့ေရဇြဲကို ကိုင္ပနာလားခါမွ ေမွ်ာ္မွန္းေရပန္းဖူးကို ေရာက္ႏိုင္ဖို ့။

ကမၻာၾကီးက ရပ္လို ့မနိန္ေရပိုင္ လူတိေလ့ ေျပာင္းနိန္ကတ္ေတ။ အေျပာင္းအလဲ အလွည့္အေျပာင္းတိဆိုစြာ လူတိနန္ ့ ရင္းႏွီးကြ်မ္း၀င္ျပီးသား မိတ္ေဆြေကာင္းတိျဖစ္ပါလတ္ေတ။ ေဒပိုင္ အေျခအေနတိေအာက္မွာ တခ်ိဳ ့က အေဟာင္းကို ခ်န္ထားပနာ အသစ္ဘားကို ဦးတည္ျပီးေက လားကတ္ေတ။ တခ်ိဳ ့က အေဟာင္းထဲမွာ နစ္ျမွပ္ပနာ ဘ၀ဆုံးလားကတ္ေတ။ တခ်ိဳ ့က အေဟာင္းထက္ ပိုလို ့ေဟာင္းေရ နိန္ရာကို ရြိလားနိန္ကတ္ေတ။

ေသခ်ာနိန္စြာတစ္ခုက အေခ်ခါ၀တ္ခေရ အက်ီၤတိကို ၾကီးခါ ျပန္၀တ္လို ့မရေရပိုင္ အသစ္ဆိုစြာ လစ္လ်ဴရွူပစ္ပယ္ထား
လို ့ရေရ အရာမဟုတ္။ အသစ္နန္ ့မတြိခ်င္ပါ ပုန္းလို ့နိန္ပါဖို ့ဆိုေကေတာင္ အသစ္က အိမ္ထဲထိ၀င္လာႏိုင္ေရ။

ျခင္ေခ်တစ္ေကာင္ကိုက္ေတဒဏ္ ပုရြက္စိတ္ေခ်တစ္ေကာင္ကိုက္ေတဒဏ္ကို မခံႏိုင္လို ့ လမ္းတစ္ပိုင္းမွာ
က်န္လိုက္ဖို ့ ဗ်ာယ္ ရွိဆက္လို ့မလားႏိုင္ဗ်ာယ္ ဆိုျခင္းေရ အသစ္ကိုလိုခ်င္ေရ ကိုယ့္ယုံၾကည္မွဳကို အသီသတ္လိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေတ။

၀ီခြဲမရဒြိဟျဖစ္မွဳက လူ ့စိတ္တစ္နိန္ရာမွာ ဟိနိန္တတ္ေတ ခံစားခ်က္တစ္မ်ိဳး။ ေဒခံစားခ်က္ကို အသိတရားနန္ ့ ဆီးျပီးခါမွ
သန္ ့ယွင္းလတ္ဆတ္ေတ အျမင္နန္ ့ ရွိဆက္လားဖို ့ခရီးကို လွမ္းျမင္ႏိုင္ပါဖို ့။

ေခတ္သစ္အိုင္တီဘေလာ့ဂ္စာမ်က္ႏွာတိထက္က ရခိုင့္စာပီလွဳပ္ယွားမွဳစြာ ခါးဆက္အျဖတ္ခံထားရေရ အညြန္ ့ခ်ိဳး ခံထားရေရ ရခိုင္စာပီအပင္ၾကီးျပန္ရွင္လာဖို ့ ျမီၾသဇာ အားဆီးတစ္ခြက္ျဖစ္ပါလတ္ေတ။ ေအပိုင္အခ်ိန္ကာလမွာ ေဒအပင္ၾကီးရွင္သန္လာဖို ့ အားလုံး၀ိုင္း၀န္းျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ပီးမွဳက လိုအပ္ေတ။ အားစုံခါမွ အပင္လွပါဖို ့။ ရြက္ႏုေခ်တိထြက္ အပြင့္ေခ်တိပြင့္ပနာ အနံ ့ေခ်တိသင္းပ်ံ ့မႊီးၾကိဳင္လာပါဖို ့။ တက္ညီလက္ညီ ကေလာင္ေခ်တိစုံပနာ မိုးဒဏ္ လီဒဏ္ လွိဳင္းဒဏ္တိကို ခုံခံကာကြယ္ျပီးေက ရခိုင္စာပီအပင္ၾကီးကို ၀ိုင္းရံပံ့ပိုးပီးလားကတ္ပါေမ။

Monday, August 3, 2009

ရခိုင္သားတိ မကဇတ္တတ္ေတ ဂိမ္း

လူ ့အဖြဲ ့အစည္းဆိုစြာ မတည့္ေရလူတိ အတူတူနိန္ကတ္ေတ အသိုက္အျမဳံတစ္ခုရာ ျဖစ္ေတ။ ယင္းအတြက္နန္ ့ ႏိုင္ငံေရးလူမွဳေရးျပႆနာတိကို ေျဖယွင္းကတ္ေတခါ မတူေရရွုေထာင့္အျမင္အယူအဆတိကို ညွိႏွိဳင္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေပါင္းစပ္ပနာ
လူ ့အဖြဲ ့အစည္းအတြက္ ဇာခ်င့္ေရ အေကာင္းဆုံးအေျဖျဖစ္ဖို ့လဲ ဆိုစြာကို ဆုံးျဖတ္ကတ္ရေရ။

အက်ယ္ခ်ဲ ့ေျပာရဖို ့ဆိုေက ႏိုင္ငံေရးလူမွဳေရးဆိုစြာ ေဘာလုံးကဇတ္ေတပိုင္ ဂိမ္းတစ္ခုကဇတ္စြာနန္ ့လားတူေရ။ အေတြးအေခၚမတူေရ လူတိ ကိုယ့္နိန္ရာမွာ ကိုယ္နိန္လို ့ ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ့္တာ၀န္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျပီးေက အပီးအယူတိလုပ္ပနာ အခ်ိတ္အဆက္လုပ္ျပီးေက ကဇတ္ရေရ ဂိမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါေရ။ ေအပိုင္ ဂိမ္းကို ကဇတ္ခ်င္ေက ပထမဆုံးထား
ရဖို ့စိတ္ဓါတ္ေခ်က အသင္းသားစိတ္ဓါတ္ (၀ါ) ငါရို ့တိစြာ ဘက္တစ္ဘက္တည္းမွာ ဟိနိန္ေရလူတိလို ့ ခံယူသိဟိနားလည္ထားရေရ အသိစိတ္ပင္ျဖစ္ပါေရ။ အသင္းထဲမွာ တစ္ေယာက္ပဲ့ထြက္လားစြာနန္ ့ တစ္သင္းလုံးဒုကၡေရာက္တတ္ေတ ဆိုေရ အသိ... ေယျပီးေက ကိုယ့္အဖြဲ ့ထဲမွာ တစ္ေယာက္နန္ ့တစ္ေယာက္ ဖိုက္နိန္ကတ္ေက တစ္သင္းလုံးအယွဳံးေပၚပနာ အိမ္ျပန္မလွျဖစ္ကတ္ရေရ ဆိုေရ သေဘာတရားကို ေအာက္ျခီက်က်ယုံၾကည္ထားခါမွ ယင္းအသင္းစြာ ပန္းတိုင္ကိုအေရာက္လွမ္းလားႏိုင္ဖို ့ ညီညြတ္ေရး ဆိုေရ စြမ္းအားကို ရဟိလာႏိုင္ပါေရ။ ငါရို ့စြာျပိဳင္ဖက္တိမဟုတ္ ငါရို ့စြာ ရန္သူတိမဟုတ္ ဆိုေရ အေတြးအေခၚကို အျခီခံက်က်အေကာင္အထည္ေဖာ္က်င့္သုံးႏိုင္ေရ လူတိစြာ ႏိုင္ငံေရးလူမွဳေရးဂိမ္းတိကို ခ်န္ပီယံတိထိုင္ငိုခ်င္စိတ္ေပါက္လားေအာင္ ကြ်မ္းကြ်မ္းက်င္က်င္ ကဇတ္တတ္ကတ္ပါေရ။

မ၀ီးသိမ့္ေရ အတိတ္ျခီရာကို ျပန္လွန္ၾကည့္ရဖို ့ဆိုေက ဗမာတိ ကားလ္မားဇ္ (Karl Marx) လီနင္ (Lenin) ေမာ္စီတုံး (Mao Zedong) ရို ့ဘားက အယူ၀ါဒတိကို ေကာ္ပီကူးယူျပီးေက ကိုယ္ပိုင္လမ္းစိုင္လုပ္ပနာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေထာင္ေရ။ ယင္းပါတီလက္ေအာက္မွာ ရခိုင္သားတိကို အရက္၀ယ္ၾကက္ဖမ္း ခိုင္းစားလို ့ရေအာင္ အဖြဲ ့ေခ်ေထာင္ပီးထားေရ။ ကေကာင္းမၾကာလိုက္။ အလံနီ အလံျဖဴကြဲျပီးေက ဗမာဘားမွာ အရက္၀ယ္ၾကက္ဖမ္းဆီဆြတ္နိန္ေရ ရခိုင္သားကြန္ျမဴနစ္တိ အခ်င္းခ်င္းတိုက္ကတ္ေတ။ သတ္ကတ္ေတ။ ေနာက္ဆုံးအေျဖက ရခိုင္သားတိသီေရ။ ရခိုင္ျပည္ ထထြက္ၾကီေရ။ ရခိုင္သား
ရို ့ကိုယ္ပိုင္ဂိမ္း အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္း ေပ်ာက္လားခေရ။

၁၉၈၈ ကပင္ အဂု ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ထိ ဗမာတိကဇတ္နိန္ေရ ဂိမ္းက ဒီမိုကေရစီအရီျခဳံပနာ စတုတၳဗမာအင္ပါယာထူေထာင္ေရးဂိမ္း ျဖစ္နိန္စြာကို တြိရေရ။ ဗမာတိ ကဇတ္နိန္ေရ ေအဂိမ္းက ပညာသားပါေရ။ အကြက္စိေရ။ ေတာ္ရုံတန္ရုံလူတိဆိုေက
ေအသူရို ့ကဇတ္နိန္ေရ ဂိမ္းနန္ ့ မဟာဗ်ဴဟာနည္းဗ်ဴဟာတိကို ၾကည့္လို ့ျမင္ႏိုင္ဖို ့မဟုတ္။ ေအ ဂိမ္းကဇတ္လို ့ ဗမာတိဇာခ်င့္ရလားလဲဆိုစြာကို လက္တြိက်က်သိခ်င္ေက ရခိုင္ျပည္က ရန္ကုန္ကို ေတာင္ကုတ္လမ္းအတိုင္းကားစီးျပီးေက လားၾကည့္ပါ။ ရုိးေတာင္ထိပ္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္နမိတ္ေက်ာ္လို ့ ဗမာျပည္ဖက္ကို ေရာက္စြာနန္ ့ ဗမာတိကဇတ္နိန္ေရ ဂိမ္း၏အက်ိဳးရလဒ္ကို သိျမင္လားႏိုင္ပါေရ။ ေအထက္ပိုသိခ်င္ေက အညာဖက္ကိုလားပနာ ရခိုင္ျပည္က ရေရေဖးသာနန္ ့ ေဆာက္ထားေရ ရီေလွာင္တာတမံဆည္ၾကီးတိကို လားၾကည့္လိုက္ပါ။ အျမင္ေခ်တိ ယွင္းလားႏိုင္ပါေရ။

ဗမာတိကဇတ္နိန္ေရ ႏိုင္ငံေရးဂိမ္းကို ေစာေစာစီးစီးသေဘာေပါက္လားခေရ လူမ်ိဳးက “၀” လူမ်ိဳးပင္ျဖစ္ပါေရ။ “၀” တိစြာ ဗမာကြန္ျမဴနစ္တိနန္ ့ေပါင္းၾကည့္ခေရ။ ယင္းအတြက္နန္ ့ ဗမာတိအမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြါးစြာ ဇာခ်င့္လဲ ဇာပိုင္ဦးတည္ခ်က္တိထားပနာလားနိန္ကတ္လဲဆိုစြာကို အရိပ္က်ပနာ အသာေခ်လမ္းခြဲျပီးေက ကိုယ့္လမ္းေၾကာင္းအတိုင္းကိုယ္လားခကတ္ေတ။ အဂုဆိုေက လူဦးေရ ငါးသိန္းေက်ာ္ေလာက္ရာဟိေရ “၀” လူမ်ိဳးနန္ ့“၀”ျပည္စြာ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲက သီးျခားလြတ္လပ္ေတ တိုင္းျပည္ေခ်တစ္ျပည္လို ့ ေျပာကတ္ရပါဖို ့။

အစိုင္ပ်က္လာေရ ရခိုင္သားတိက အဂုထက္ထိ ကိုယ္ပိုင္ႏိုင္ငံေရးဂိမ္းကို ကဇတ္ဖို ့မတတ္သိမ့္လို ့ေျပာေက လြန္လီဖို ့မထင္ပါ။ ဗမာတိေနာက္ကိုလိုက္ပနာ ကိုယ့္စြာကိုယ္ အျမင္က်ယ္ေရလို ့ထင္နိန္ကတ္ေတ ရခိုင္သားတိကေလ့ အမ်ားၾကီး။ ဂိမ္း၏သေဘာသဘာ၀နန္ ့ လိုက္နာက်င့္သုံးရဖို ့ စည္းမ်ဥ္းက်င့္၀တ္တိကို မသိေရ ေယာင္ေျခာက္ဆယ္တိပါနိန္ျခင္းက
ရခိုင္ရို ့ႏိုင္ငံေရးစြာ ၾကည့္လို ့မေကာင္းေရ ဂိမ္းပ်က္တစ္ခုျဖစ္နိန္ေရ။ ပိုဆိုးနိန္စြာက ထိုလူ ့ကိုမေကာင္းေျပာ ေဒလူ ့ကို မေကာင္းေျပာ ရခိုင္သားအခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ မနာလိုၾကီးက်လို ့အားမရသိမ့္ ရခိုင္အေၾကာင္းကို ဗမာတိဘားမွာ လားျပီးေက သေတာ္ဦးတင္သိမ့္ေရ ရခိုင္မသားတိကေလ့ တပုံၾကီး။

ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ ကြ်မ္းကြ်မ္းက်င္က်င္ ႏိုင္ငံေရးဂိမ္းသစ္တစ္ခုကို ကဇတ္ႏိုင္ဖို ့ ရခိုင္သားတိမွာ ဇာခ်င့္တိလိုအပ္နိန္လဲ။ ေသခ်ာနိန္စြာက ေဘာလုံးအသင္းတစ္သင္းအင္အားေတာင့္ဖို ့ ေဘာလုံးသမားေကာင္းတိ လိုအပ္ေတပိုင္ ႏိုင္ငံေရးဂိမ္းကို ကဇတ္ဖို ့ ႏိုင္ငံေရးသမားေကာင္းတိအမ်ားၾကီးလိုအပ္ေတ။ ေဘာလုံးသမားကို အေခ်ကပင္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္မြီးျမဴရေရပိုင္ ႏိုင္ငံေရးသမားတိေလ့ အတူတူဗ်ာယ္။ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြါးကိုၾကည့္ပနာ ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္းထိခိုက္နစ္နာလားေအာင္မလုပ္ရ အသင္းသားစိတ္ဓါတ္အျပည့္အ၀ဟိရဖို ့ဆိုေရ ခံယူခ်က္ယုံၾကည္ခ်က္နန္ ့ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ မဟိမျဖစ္လိုအပ္ေတ ႏိုင္ငံေရးဂိမ္းကဇတ္ေဖာ္ကဇတ္ဖက္လို ့ သေဘာထားႏိုင္ေက အနာဂတ္မွာ ရခိုင္သားတိ ဇာဂိမ္းကိုမဆို ကဇတ္ဖို ့ အဆင္သင့္ျဖစ္လာႏိုင္စြာက က်ိန္းသီနိန္ပါေရ။

သခၤါရကို သီဒဏ္ခ်လိုက္ေတလူ အသူလဲ...

ပစၥည္းသခၤါရ
လူသခၤါရ
ေအအမ္ပီမွာ
မန္ဘာျဖစ္ရစြာေလ့ သခၤါရ...၊


နိန္ ့ျမင္ညဥ့္ေပ်ာက္
အႏုေခ်တိထြက္လာေက
ဆိတ္ပဇထဲကိုေရာက္...၊


အိတ္ေပါက္နန္ ့ဖားေကာက္
ကိုယ့္ေဖာက္ေတလမ္းကို ကိုယ္ေဖ်ာက္
မာနတိနန္ ့နဖူးေမာက္
ေမာဟကိုေသာက္ပနာ ဒုံးေဘာက္ေဆာက္....၊


ေျပာလိုက္ေက စကားၾကီး
လုပ္လိုက္ေက ခြီးခ်ီးပိုင္
အနံ ့ေခ်ကတလွိဳင္လိွဳင္...၊


ကိုယ့္အျပစ္ကို ကိုယ္မျမင္
အာဏာအတုကို ဆရာတင္
ဘ၀င္လီဟပ္
သူ ့လုပ္ရပ္ကို မွန္ေရလတ္
လူတိက၀ိုင္းရယ္ကတ္.....၊


ဟီးဟီး ဟားဟား
ဟီးဟီး ဟား
လူၾကားလို ့ မေကာင္းပါဂါး..။ ။ ။